001

དཔེ་རིས་དང་པོ།

1.སྤྱོད་མཁན་མིང་དེ་ངེས་པར་ཏུ་དབྱིན་ཡིག་གམ་ཨང་ཀི་ཡིན་དགོས།
2.ཡིག་ཟམ་དེ་ངེས་པར་ཏུ་འབྲི་དགོས།
3.ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་དྲ་གནས་ནི། www.tsanpo.com
4.ཐོ་འགོད་ཅེས་པ་དེར་བསྣུན།

002

ཐོ་འགོད་བྱས་ཚར་སོང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཟམ་ནང་ལ་གཟིགས་རོགས།

003

ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཟམ་ནང་དུ་བཙན་པོ་ཚང་གིས་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པའི་ཚུལ།

004

དཔེ་རིས་ཁྲོད་དུ་རྟགས་དམར་པོ་བརྒྱབ་པ་དེར་བསྣུན་དགོས།

008

གསང་ཨང་གསར་བ་བླུགས་ས་དེར་ཁྱེད་རང་གིས་ཡིད་ལ་འཛིན་བདེ་བའི་གསང་ཨང་ཞིག་བླུགས་ནས་གསང་ཨང་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱོས།

009

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ། གོ་རིམ་ཡོངས་སུ་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན།

ཡིན་ནའང་། ཡིག་ཟམ་འགའ་ཤས་ཁྲོད་དུ་ཐོ་འགོད་བྱ་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་རེ་འབྱུང་གིན་འདུག་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

005

གསང་ཨང་བསྐྱར་སྒྲིག་སྦྲེལ་མཐུད་ནུས་ཤོར་ཡིན་པའི་བརྡ་བསྟན་པ།

ཁྱེའུ་འཕྲིན་སོགས་ཡིག་ཟམ་ཁ་ཤས་ཁྲོད་དུ་གསང་ཨང་བསྐྱར་སྒྲིག་སྦྲེལ་མཐུད་ནུས་ཤོར་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གིན་འདུག་མོད། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཁྱེའུ་འཕྲིན་ཚང་གིས་བཀག་པ་རེད་སྙམ། ཡིག་ཟམ་གཞན་པར་གནད་དོན་དེ་མི་འདུག་པ་འདྲ། གང་ལྟར་གསང་ཨང་གསར་པ་ཐོབ་ལེན་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཟམ་ཁ་བྱང་བླུགས་དང་ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཁྱེད་ལ་འཕྲིན་ཡིག་འདི་འདྲ་ཞིག་གཏོང་ངེས་ཡིན།

006

གསང་ཨང་བསྐྱར་སྒྲིག་གི་འཕྲིན་ཡིག་སླེབས་པ།

007

དེ་སྔ་དང་འདྲ་བར་རྟགས་དམར་པོ་བརྒྱབ་པ་དེར་བསྣུན་ན་འགྲིག

དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་དཔེ་རིས་ལྔ་བ་དེར་སླེབས་པ་ཡིན།