རྩོམ་པ་པོ།

བྱ་སྨྱོན་པ།

གཙང་འགྲམ་གྱི་སྐྱོ་བ།

དེ་རིང་ང་གཙང་བོ་དེའི་འགྲམ་ན་ཡོད། ལོ་ངོ་དུ་མའི་དྲན་གདུང་ཁུར་ནས་སླེབས་ཡོད། གྱེས་ཁའི་ཁ་དན་སེམས་ལ་བཟུང་ནས་སླེབས་ཡོད། ཡིན་ནའང༌། དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་བོ་དེ། རླབས་རྒྱུན་དྲག་ཏུ་འཕྱོ་མྱོང་བའི་ཆུ་བོ་དེ། གང་ཞིག་ཏུ་བཞུར་སོང་བ་ཡིན་ནམ། བྱེ་ཟགས་དང་རྡོ་ཧྲུག་གིས་ཁེངས་པའི་གཙང་འགྲམ་དུ། རྙོག་ཆུ་དྲི་ངན་འཐུ… ཞིབ་ཏུ་ཀློག →

© 2019 བཙན་པོ་དྲ་བ།WordPress སྤྱད་ནས་བཟོས།青ICP备17000686号

དཔེ་སྒྲོམ་རྩོམ་པ་པོ། Anders Norenརྩེར། ↑